Masz już konto? Zaloguj się

Regulamin

Regulamin świadczenia usług za podśrednictwem platformy eduweb.pl

Ostatnia modyfikacja 30 stycznia 2023 r.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 30 stycznia 2023 r.
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Platforma eduweb.pl jest platformą z kursami online, zorganizowanymi w formie ścieżek i playlist.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eduweb.pl, a także zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

Dane identyfikujące usługodawcę. Sposoby porozumiewania się z użytkownikiem.

Platforma eduweb.pl dostępna pod domeną eduweb.pl prowadzona jest przez eduweb Sp. z o. o., z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325.

Możesz skontaktować się z Usługodawcę pisemnie - adres do doręczeń: al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa, drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres: biuro@eduweb.pl lub telefonicznie pod numerem: 880880606.

Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy;
 2. Usługodawca - eduweb Sp. z o. o., z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, adres poczty elektronicznej: biuro@eduweb.pl, telefon: 880880606.
 3. Użytkownik lub Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Platforma - serwis internetowy pod domeną lub subdomeną eduweb.pl
 5. Umowa - umowa o świadczenie usług Subskrypcji, tj. dostępu czasowego do wszystkich Materiałów płatnych na Platformie (umowa o dostarczenie treści cyfrowych) zawierana w chwili zakupu i obowiązująca do jej anulowania, lub na okres oznaczony w chwili zakupu
 6. Materiały - darmowe i płatne kursy. Materiały po zawarciu umowy o dostęp do treści cyfrowych nie są dostarczane Użytkownikowi, lecz umożliwiane jest ich odtwarzanie z poziomu Konta w ramach Platformy.
 7. Konto (Profil) - przestrzeń w ramach serwisu, która umożliwia uzyskanie i zmianę danych użytkownika, dostęp do Materiałów i inne ustawienia. Jej sekcje dostępne są po najechaniu na ikonę avatara w prawym górnym rogu serwisu
 8. Subskrypcja - Usługa świadczona drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na czas określony wskazany przed jej zawarciem, na podstawie której Użytkownik ma dostęp czasowy do wszystkich Materiałów dostępnych na Platformie.
 9. Darmowy Okres Próbny - okres, który przysługuje nowym Użytkownikom serwisu, do nieodpłatnego korzystania z Materiałów, ograniczony w czasie, lub po obejrzeniu określonej ilości minut, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Uruchomienie okresu próbnego wymaga połączenia konta Użytkownika w serwisie Facebook
 10. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Subskrypcja, usługa dostępu do treści cyfrowych Materiałów bezpłatnych, usługa dostępu do pojedynczych treści cyfrowych Materiałów płatnych
 11. Formularz Zamówienia i Formularz Subskrypcji - przestrzeń w serwisie oznaczona ikoną koszyka
 12. Profil Publiczny - sekcja Platformy w ramach której dostępne są dane użytkownika oznaczone przez niego jako widoczne w Profilu, w tym zdobyte umiejętności, odznaki, certyfikaty i przerobione Materiały
 13. Ścieżki i Playlisty - zestawy Materiałów ułożone w odpowiedniej kolejności przez Usługodawcę lub Użytkowników, umożliwiając ustystematyzowaną naukę danego zagadnienia
 14. Ranking - przestrzeń na Platformie, która pozwala porównać wyniki Użytkownika z innymi Użytkownikami i otrzymywać punkty oraz odznaki za rozmaite aktywności
 15. Konsument - Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcę Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Audiowizualne usługi medialne

 1. Serwis świadczy audiowizualne usługi medialne na żądanie jako eduweb sp. z o.o. pod nazwą eduweb
 2. Siedziba eduweb mieści się przy przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 w Warszawie
 3. Wspólnicy spółki, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego to Grzegorz Róg, który pełni funkcję prezesa zarządu (dane w CRBR)
 4. Serwis dostarcza usługi medialne przez platformy:
 5. Serwis podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej a w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie organem właściwym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Świadczenie usług drogą elektroniczną. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Platformy niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, lub inne urządzenie takie jak wspierane smartphone’y i tablety (urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu), przeglądarka stron WWW umożliwiająca wyświetlanie stron WWW, skrzynki pocztowej e-mail.
 2. Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows lub macOS, oraz komputera wyposażonego w przynajmniej 8GB pamięci RAM, kartę graficzną oraz procesor przynajmniej Intel i5 lub o porównywalnych parametrach.
 3. Usługobiorca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Internetem, które jest niezbędne do korzystania z Platformy według stawek operatora sieci, z której korzysta.
 4. Dodatkowe informacje na temat optymalnej konfiguracji technicznej i rozwiązywania problemów zostały opisane w sekcji Pytań i Odpowiedzi
 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 6. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym nie nadużywać praw, jakie zostały mu przyznane przez Usługodawcę lub przepisy prawa. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Platformy, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach na stronie eduweb.pl, w ramach profilu Facebook lub drogą korespondencji e-mail.

Usługi. Główne cechy świadczenia

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 1. utworzenie i prowadzenie Konta;
 2. umożliwienie Użytkownikowi odtwarzania Materiałów;
 3. umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień na Materiały płatne przez Formularz Zamówienia i zakupu dostępu do pojedynczych Materiałów płatnych;
 4. umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień przez Formularz Subskrypcji i zawierania Umów;
 5. umożliwienie Użytkownikowi otrzymywania wiadomości e-mail związanych z kontem (wiadomości transakcyjne) oraz w ramach prowadzonego Newslettera (wiadomości informacyjne)

Konto

 1. W celu możliwości skorzystania ze wszystkich dostępnych Materiałów w ramach Subskrypcji lub Darmowego Okresu Próbnego konieczna są rejestracja na Platformie i utworzenie Konta.
 2. Umowa o utworzenie i prowadzenie Konta zostaje zawarta z chwilą kliknięcia w link Uruchom Darmowy Okres Próbny (Trial) na dowolnej stronie lub przy potwierdzeniu chęci utworzenia Konta przez Użytkownika za pośrednictwem portalu Facebook lub Google lub poprzez dołączenie przez Użytkownika do dowolnej Ścieżki w ramach portalu.
 3. Usługa utworzenia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę na usługę utworzenia i prowadzenia Konta, przy czym po wypowiedzeniu ww. umowy nie będzie miał on dostępu do historii zakupów, dostępu do zakupionych Materiałów za pośrednictwem Formularza Zamówień lub Formularza Subskrypcji.
 5. Dane, które są widoczne dla innych Użytkowników Platformy (Profil Publiczny) to domyślnie imię i nazwisko, oraz inne dane dostępne w sekcji Dane Społeczności, w zakładce Dane i Notyfikacje Profilu Użytkownika, jak również ukończone Materiały i zdobyte odznaki i certyfikaty. Użytkownik ma pełną kontrolę nad danymi, które są prezentowane innym w ramach jego Profilu Publicznego. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć pokazywanie tych danych zaznaczając opcję pokaż w profilu.
 6. Wypowiedzenie umowy następuje przez wybór opcji Usuń całkowicie moje konto w sekcji Dane i Notyfikacje w ramach Profilu Użytkownika.
 7. Konto zostanie usunięte w ciągu 7 dni od wykonania akcji z punktu 6.
 8. Korzystanie z zamieszczonych na Platformie darmowych Materiałów nie wymaga zawierania Umowy o utworzenie i prowadzenie Konta.
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto i zobowiązany jest do przekazywania poprawnych i aktualnych danych. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika, ani udostępnianie posiadanego Konta osobom trzecim.
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do zakładania Konta na rzecz osoby trzeciej.
 11. Konto posiada poza możliwością odtwarzania Materiałów dodatkowe funkcje, w tym między innymi możliwość budowania i edycji profilu użytkownika, przeglądania statystyk korzystania z serwisu, uzyskiwania odznak i certyfikatów w ramach nauki.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 14. Na potrzeby optymalizacji korzystania z Platformy i realizacji Usług Usługodawca zbiera informacje na temat każdej aktywności Użytkownika na Koncie w jego obrębie, w szczególności dotyczące notatek, postępów w nauce, wykonanych zadań i quizów. Szczegóły określone zostały w Polityce Prywatności
 15. Użytkownik po wskazaniu swojego imienia, zainteresowań oraz celu otrzyma od Usługodawcy obraz możliwych Ścieżek rozwoju. Ścieżki rozwoju zawierają Materiały płatne, które dostępne są w ramach Subskrypcji lub Darmowego Okresu Próbnego, jak również Materiały bezpłatne, które nie wymagają zakładania Konta.
 16. Dostęp do Materiałów płatnych Użytkownik otrzyma po zawarciu Umowy na świadczenie Usług w ramach Subskrypcji, zakupu pojedynczych Materiałów lub Umowy o świadczenie Usług w ramach Darmowego Okresu Próbnego. Przy zawieraniu jednej z tych Umów, a po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik może przejść proces rejestracji i założyć Konto. Użytkownik nie ma możliwości zawarcia umowy o utworzenie Konta bez zawierania Umowy o świadczenie Usług.
 17. Usługodawca stosuje odpowiednie środki chroniące przed ewentualnymi naruszeniami bezpieczeństwa na stronie eduweb.pl i w bazach danych. Należy jednak pamiętać, że żadne informacje przesyłane drogą internetową nie są całkowicie bezpieczne. Usługodawca zachęca Użytkowników do ochrony danych osobowych, np. przez utworzenie trudnego do odgadnięcia hasła do Konta, składającego się z co najmniej 8 znaków (m.in. jedna wielka litera, cyfra oraz znak specjalny), i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu oraz wylogowywanie się z Konta i zamykanie przeglądarki internetowej za każdym razem po zakończeniu korzystania z Platformy. Usługodawca rekomenduje również niekorzystanie z Platformy przy użyciu ogólnodostępnych lub współdzielonych urządzeń elektronicznych dostępnych np. w kafejkach internetowych oraz niezaufanych sieci ogólnodostępnych lub bezprzewodowych (np. w galeriach handlowych, kawiarniach, na lotniskach).
 18. W przypadku zaistnienia podejrzeń u Użytkownika, że do jego Konta dostęp uzyskały nieupoważnione osoby, powinien się on niezwłocznie skontaktować z Usługodawcą, aby zabezpieczył je przed niepowołanym wykorzystaniem. Aby zabezpieczyć Konto, Usługodawca zablokuje do niego dostęp do momentu wyjaśnienia zgłoszonych przez Użytkownika podejrzeń. Oznaczać to będzie, że w tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Materiałów płatnych.
 19. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika (np. udostępnienie Konta podmiotom trzecim), przed wypowiedzeniem Umowy Usługodawca uprawniony jest zablokować dostęp do Konta na czas nie dłuższy niż 14 dni. W ciągu tych 14 dni Usługodawca ustali, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy. W przypadkach, w których naruszenie Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie usług, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Certyfikaty, ranking, odznaki

 1. Użytkownicy Platformy otrzymują automatycznie wygenerowany Profil Publiczny z postępami w nauce w ramach którego prezentujemy osiągnięcia Użytkownika, w tym zdobyte certyfikaty.
 2. Certyfikaty na Platformie można uzyskać za uzyskanie odpowiedniego wyniku w testach w ramach ścieżek. Aby uzyskać certyfikat podczas nauki w ścieżce, suma punktów zdobytych w testach na każdym z poziomów ścieżki musi przekraczać 80% łącznej liczby punktów do zdobycia.
 3. Ponieważ użytkownik ma możliwość podejścia do testu dwukrotnie, bierzemy pod uwagę zawsze wynik najlepszej próby.
 4. Informacje o zdobytym certyfikacie są dostępne dla Ciebie publicznie w ramach Platformy, część danych dotyczących certyfikatu niezawierająca danych osobowych może oraz mogą być zapisana w sieci Blockchain przez zewnętrzne centrum potwierdzania kompetencji.
 5. Ucząc się na Platformie, Użytkownik bierze udział w Rankingu
 6. Z funkcji Rankingu Użytkownik nie może zrezygnować (chyba, że usunie konto)
 7. Użytkownik może wyłączyć widoczoność danych w Rankingu poprzez wyłączenie opcji Pokaż w Profilu obok danych, które chce ukryć w sekcji Dane i Notyfikacje Profilu Użytkownika.
 8. Odznaki są przyznawane za różne aktywności użytkownika na Platformie, w szczególności za ukończenie Ścieżek
 9. Użytkownik nie ma możliwości zrezygnować z otrzymywania Odznak
 10. Wyniki Rankingu oraz Odznaki są publiczne i widoczne dla innych Użytkowników
 11. Postępy Użytkowników, Rankingi, punkty i odznaki stanowią wyłącznie element zabawy i motywacji do nauki i są w gestii Platformy. Użytkownik przyjmuje te funkcje „jak jest” a reklamacje co do ilości punktów, błędnie naliczonych postępów, błędnej pozycji w rankingu, błędnie (nie)przyznanej odznaki itp. nie muszą zostać rozpatrzone przez Usługodawcę.

Moderowanie treści

 1. Treści generowane przez użytkowników, takie jak komentarze w zespołach, pytania, publiczne notatki, komentarze do Materiałów, opinie i inne są nakierowane na pomoc i wzajemną wymianę informacji w uprzejmym tonie i wzajemnym szacunku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści wypowiedzi użytkowników, w szczególności te, które:
  1. naruszają przepisy prawa
  2. mogą obrazić innych Użytkowników
  3. są treścią reklamową
  4. nie są związane z działaniem platformy - nie na temat
 3. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

Materiały bezpłatne

 1. Użytkownik ma dostęp do wybranych Materiałów bezpłatnych bez konieczności zakładania Konta oraz zawierania Umowy o świadczenie Usług, a także bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Umowa na korzystanie z Materiałów bezpłatnych zostaje zawarta z momentem kliknięcia przez Użytkownika przycisku odtwarzania Materiału bezpłatnego. Warunki umowy na korzystanie z Materiałów bezpłatnych określa Regulamin obowiązujący w chwili jej zawarcia.
 2. Usługa dostępu do Materiałów bezpłatnych jest świadczona przez Usługodawcę bezpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania wyświetlania Materiałów bezpłatnych.
 3. Zabronione jest kopiowanie oraz utrwalania udostępnionych Materiałów bezpłatnych.

Materiały płatne. Formularz zamówienia na zakup dostępu do pojedynczych materiałów na czas działania platformy

 1. Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do poszczególnych, a nie wszystkich treści cyfrowych - Materiału płatnego na Platformie przez czas utrzymywania Platformy korzysta z Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Materiału do elektronicznego koszyka na Platformie.
 2. Złożenie Zamówienia na poszczególne Materiały płatne następuje po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Zamówienia, zaakceptowaniu przy składaniu Zamówienia Regulaminu, wymaganych oświadczeń oraz kliknięciu przycisku ”Płacę” lub innego, o analogicznym znaczeniu. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: Imienia i Nazwiska, Adresu e-mail, Numeru telefonu, Adresu do faktury, Danych Karty Płatniczej, jeśli decyduje się na zakup z pomocą Karty.
 3. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia na dostęp do Materiału płatnego (treści cyfrowych) albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
 4. Użytkownik w celu dokonania zakupu dostępu do treści cyfrowych powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej Platformy w trakcie składania Formularza Zamówień.
 5. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Zamówienia.
 6. Usługodawca może anulować Zamówienie w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Zamówień Konsumentów.
 7. Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Zamówień oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz uiszczenia ceny przez Użytkownika jest zawarcie umowy o dostęp do pojedynczej treści cyfrowej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do odtwarzania wybranego Materiału płatnego na Platformie przez czas utrzymywania Platformy, wyłącznie do użytku domowego, wyłącznie dla osoby kupującej, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania, chyba że co innego zostało określone w drodze przyjętego Zamówienia (tj. Użytkownik oraz wskazana liczba osób będących pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, za których uiszczono opłatę).
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych, w sposób niepogarszający jakości świadczonych Usług względem Użytkownika. Zmiany te wynikają ze zmian technologicznych w oprogramowaniu wykorzystywanym w kursach i chęci jego dostosowania do najnowszych, aktualnych standardów.

Materiały płatne. Subkrypcja. Formularz subkrypcji na zakup dostępu do materiałów na czas określony

 1. Obok możliwości zawarcia umowy o dostęp do pojedynczej treści cyfrowej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, Użytkownik ma możliwość zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Subskrypcja dostępu do wszystkich dostępnych na Platformie Materiałów przez czas określony w Formularzu Subskrypcji przed zawarciem Umowy.
 2. Użytkownik w celu zawarcia Umowy korzysta z Formularza Subskrypcji. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika Subskrypcji do elektronicznego koszyka na Platformie.
 3. Złożenie zamówienia na usługę Subskrypcji następuje po zaakceptowaniu przy składaniu zamówienia Regulaminu, wymaganych oświadczeń oraz kliknięciu przycisku ”Płacę” lub innego, o analogicznym znaczeniu. W Formularzu Subskrypcji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: Imienia i Nazwiska, Adresu e-mail, Numeru telefonu, Adresu do faktury, Danych Karty Płatniczej jeśli decyduje się na zakup z pomocą Karty.
 4. Usługa Formularz Subskrypcji świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia na usługę Subskrypcji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Użytkownik w celu zawarcia Umowy na świadczenie usług Subskrypcji powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej Platformy w trakcie składania Formularza Zamówień.
 6. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wskazanych w Formularzu Subskrypcji.
 7. Usługodawca może anulować zamówienie w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy zamówień składanych przez Konsumentów.
 8. Efektem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Subskrypcji oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Usługodawcę oraz uiszczenia ceny (pierwszej płatności odnawialnej) przez Użytkownika jest zawarcie Umowy o świadczenie Usług Subskrypcji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest dostęp do Materiałów płatnych na Platformie przez czas określony przy zawieraniu Umowy, wyłącznie do użytku domowego, wyłącznie przez kupującego, bez prawa do publicznego rozpowszechniania, prezentowania, komercyjnego wykorzystywania, bez prawa do odsprzedaży czy sublicencjonowania, chyba że co innego zostało określone w drodze przyjętego zamówienia (tj. Użytkownik oraz wskazana liczba osób będących pracownikami lub współpracownikami Użytkownika, za których uiszczono opłatę).
 9. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Subskrypcji poprzez wybranie przycisku Anuluj Subskrypcję w części profilu oznaczonej jako Abonament i Faktury.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych, w sposób niepogarszający jakości świadczonych Usług względem Użytkownika. Wynika to ze zmian technologicznych w oprogramowaniu, które omawiane jest w kursach i konieczności dostosowania ich do najnowszych wersji i trendów.

Wynagrodzenia za świadczenia wraz z podatkami

 1. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu zawarcia Umowy przy pomocy Formularza Subskrypcji lub zawarcia umowy dostępu do pojedynczych treści cyfrowych – Materiałów płatnych przy pomocy Formularza Zamówień będzie naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Platformy przed zawarciem poszczególnych z ww. umów. Procedura Subskrypcji, jak i umowy dostępu przewiduje wyraźne potwierdzenie, że ich realizacja wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Ceny wskazane w cenniku zawierają podatki i są określone w polskich złotych.
 2. W przypadku Umowy na usługi Subskrypcji Usługodawca w cenniku przy składaniu Formularza Subskrypcji na Platformie wskazuje każdorazowo łączne wynagrodzenie za okres rozliczeniowy, jakie będzie automatyczne pobieranie po podłączeniu środka płatności.
 3. Dostępne są następujące formy płatności na Platformie
  1. płatność przez serwis PayPal;
  2. płatność kartą;
  3. płatność za pomocą szybkiego przelewu;
  4. płatność za pomocą linku wygenerowanego przez obsługę;
  5. płatność bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy.
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
 5. Realizacja płatności 1-3 następuje w zależności od operatora oraz banku, zazwyczaj w ciągu kilku minut.
 6. W przypadku przelewu bankowego lub płatności z pomocą linku, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność, podanych przez obsługę. Płatności tego typu wymagają wcześniejszego kontaktu z obsługą.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Materiałów znajdujących się w ofercie Platformy bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Płatność wynagrodzenia Usługodawcy dokonywana jest z góry.
 9. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.
 10. Faktury VAT są wystawiane automatycznie do każdego zakupu, bez względu na to, czy zakup dokonany jest przez osobę fizyczną czy firmę. Są one dostępne na stronach Profilu w sekcji "Abonament i Faktury".
 11. Wniosek o zmianę danych na fakturze należy złożyć poprzez wybór odpowiedniej opcji "korekta faktury/zwrot" przy konkretnej fakturze w sekcji „Abonament i Faktury” w Profilu.

Płatności odnawialne za subskrypcję i szybkie płatności

 1. W przypadku zawarcia Umowy przy pomocy Formularza Subskrypcji na czasowy dostęp do Materiałów płatnych (Subskrypcja) uruchomione zostaną płatności odnawialne, które będą pobierane z Karty lub konta PayPal Użytkownika na zasadach szczegółowo określonych przed zawarciem ww. Umowy. Informacje na temat terminu następnej płatności można znaleźć w Profilu w sekcji Abonament i Faktury.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z płatności odnawialnych, wyłączając je w Profilu w zakładce Abonament i Faktury z pomocą przycisku Anuluj Subskrypcję.
 3. Użytkownik może zmienić metodę płatności odnawialnej w Profilu na Koncie w zakładce Abonament i Faktury
 4. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych, Użytkownik zachowuje dostęp do opłaconych wcześniej Materiałów w ramach Subskrypcji, do wszystkim Materiałów na Platformie na czas, który został wcześniej opłacony.
 5. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana w koszyku, podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w Profilu Użytkownika.
 6. Kwota w Profilu użytkownika jest kwotą szacunkową i może zostać pomniejszona, jeśli Użytkownik spełni kryteria Programu Poleceń.
 7. Użytkownik może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili przywrócić płatności odnawialne na Koncie.
 8. Szybkie płatności umożliwiają zakup z pomocą ostatnio wybranej formy płatności, która zostaje zapamiętana na Platformie.
 9. Usługodawca nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację transakcji poza ostatnimi 4 cyframi numeru karty w przypadku wyboru tej formy płatności, oraz jej daty ważności a jedynie przesyła je do dostawcy płatności.
 10. Przekazanie danych Karty Kredytowej lub PayPal w profilu Konta powoduje, że płatność ta zostaje ustawiona jako domyślna, szybka płatność i może być wykorzystywana w kolejnych płatnościach Użytkownika.

Promocje i rabaty

 1. Usługodawca prowadzi okresowe promocje zarówno na Materiały i Subskrypcje.
 2. Użytkownik podczas zawierania Umowy uprawniony do skorzystania wyłącznie z jednej promocji dostępnej w czasie jej zawierania.
 3. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać. Jeśli promocja wykorzystuje parametr podawany w linku, parametr podany jako pierwszy ma zastosowanie w kontekście naliczenia promocji.
 4. Czas trwania każdej z promocji jest ograniczony i wskazany na Platformie.
 5. Użytkownik bez zgody Usługodawcy nie powinien przekazywać informacji o promocji osobom trzecim, zamieszczać publicznie w Internecie, w szczególności na forach, Facebook’u ani przesyłać jej treści w korespondencji, nawet jeśli ta informacja jest dostępna w publicznych kanałach Usługodawcy.

Darmowy okres próbny

 1. Użytkownik może skorzystać z uruchomić Subskrypcję nieodpłatnie na czas określony w ramach Promocji lub określoną ilość minut wyświetlania Materiałów płatnych, w zależności od tego co nastąpi pierwsze, w ramach Darmowego Okresu Próbnego.
 2. Uruchomienie Subskrypcji w ramach Darmowego Okresu Próbnego jest dozwolone wyłącznie raz przez jednego Użytkownika. W trakcie próby skorzystania z Darmowego Okresu Próbnego Użytkownik zostanie poinformowany o tym, czy jest uprawniony do skorzystania z niego.
 3. Jeżeli Użytkownik po upływie Darmowego Okresu Próbnego anuluje subskrypcję i nie dokona zapłaty Ceny za Subskrypcję Umowa zostaje rozwiązana, a Usługodawca nie jest zobowiązany do dalszego świadczenia Subskrypcji.
 4. Uruchomienie usługi Darmowego Okresu Próbnego jest możliwe wyłącznie w ramach czasowych promocji, organizowanych nieregularnie przez Serwis. W trakcie promocji Użytkownik powinien podjąć następujące działania: Podać swój adres e-mail na stronie głównej lub w dowolnym formularzu z przyciskiem „Uruchom Darmowy Trial”, następnie wypełniając kolejne kroki interaktywnego formularza, włączając w to podanie numeru karty kredytowej.
 5. Jeśli Użytkownik nie anuluje planu który wybrał w ramach rejestracji podczas trwania Darmowego Okresu Próbnego, automatycznie po jego zakończeniu zostanie pobrana standardowa opłata i przedłużony dostęp do Serwisu.
 6. Umowa Subskrypcji w ramach Darmowego Okresu Próbnego zawierana jest w chwili połączenia konta z usługą Facebook i obowiązuje przez określoną liczbę dni lub do obejrzenia określonej liczby minut Materiałów, w zależności co nastąpi pierwsze. Liczby te są każdorazowo podane w informacjach o promocji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo skrócenia okresu Darmowego Okresu Próbnego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli Użytkownik posługuje się nieprawdziwym kontem, nienależącym do niego lub jest to jego kolejna próba uruchomienia Darmowego Okresu Próbnego.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie Materiały, a także grafiki, loga oraz inne elementy wyświetlane na Platformie i dające się pobrać z Platformy, stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim, w szczególności nie rozpowszechniać ich, nie udostępniać podmiotom trzecim, nie wykorzystywać w celach komercyjnych.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania Materiałów i korzystania z nich poza Platformą.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów uzyskanych na Platformie, w szczególności plików źródłowych, plików kursów, materiałów dodatkowych.
 5. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia, a także wysuwać roszczenia przewidziane przepisami prawa.
 6. W ramach Platformy działają mechanizmy zabezpieczające przed rozpowszechnianiem i nieautoryzowanym dostępem do Materiałów. Są to mechanizmy między innymi monitorowania adresów IP Użytkowników, Kont i powiązanych adresów email oraz inne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Każdy Materiał zawiera zaszyfrowane informacje o jego Użytkowniku, które mogą być wykorzystane podczas naruszania zasad Regulaminu.

Obsługa platformy, reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych Umową, a także świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą:
  1. przycisku korekta faktury/zwrot obok faktury za zakupioną pozycję w profilu – jest to preferowana forma;
  2. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres: biuro@eduweb.pl
  3. drogą telefoniczną pod numerem: +48880880606
  4. listem przesłanym pocztą tradycyjną na adres : eduweb.pl, Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w najkrótszym możliwym terminie. Jeśli zgłoszenie będzie wymagało dogłębnej analizy lub konsultacji i weryfikacji, termin realizacji będzie dłuższy, nie przekroczy on jednak 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia.
 3. Informację o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji, dowolnie wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie reklamacji konsumenckich – zgodnie z art. 43j i następne ustawy o prawach konsumenta.
 5. Usługodawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w przypadku powstania ewentualnych sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem Użytkownik może wykorzystać platformę ODR do ich rozstrzygania. Oto adres łącza elektronicznego do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

Odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie umowy przez użytkownika

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy z Usługodawcą w ciągu 15 dni od zawarcia Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpienia od Umowy, wysyłając je na adres Usługodawcy pocztą tradycyjną lub drogą korespondencji e-mail lub za pomocą przycisku korekta faktury/zwrot obok faktury za zakupioną pozycję w profilu. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem.
 2. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy potwierdzi jego otrzymanie.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą. A Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 4. Usługodawca może zakończyć świadczenie usług objętych Umową z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu świadczenia usług związanych z Platformą z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem strony eduweb.pl oraz drogą e-mailową. W przypadku Umów zawartych na czas określony dłuższy niż 60 dni Usługodawca zobowiązany jest do utrzymywania usług przez czas określony Umową lub za zgodą Użytkownika do zwrotu należności wynikających za okres dłuższy niż 60 dni i odpowiednio skrócenia czasu obowiązywania Umowy.
 6. Usługodawca może również wypowiedzieć Umowę w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Platforma dostępna jest od 1.10.2019 przez czas nieokreślony, jednak nie krócej niż 12 miesięcy.
 8. Sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest szczegółowo uregulowany w Polityce Prywatności.

System ocen

 1. W ramach Portalu Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość oceny Materiałów w formie opisowej (komentarz) oraz graficznej (możliwość oceny w skali 1 do 5). System ocen służy gromadzeniu i udostępnianiu subiektywnych ocen Materiałów dokonanych przez Użytkowników, które to oceny mogą wpłynąć na wybór danego Materiału przez innych Użytkowników.
 2. Do wystawienia oceny uprawniony jest: w przypadku Materiałów darmowych – każdy Użytkownik posiadający Konto w Portalu; w przypadku Materiałów odpłatnych – tylko Użytkownik który wykupił dostęp do tego Materiału.
 3. Możliwość wystawienia opinii nie jest ograniczona w czasie.
 4. Wystawienie oceny przez osobę nieposiadającą Konta nie jest możliwe.
 5. Po wystawieniu oceny jest ona widoczna w formie opisowej lub graficznej na podstronie Portalu, na której dostępny jest oceniony Materiał wraz z informacją o autorze oceny oraz dacie jej wystawienia.
 6. Na podstawie sumy wszystkich ocen danego Materiału w Portalu widoczna jest ogólna ocena Materiału stanowiąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen tego materiału.
 7. Ocena powinna być zgodna z rzeczywistą oceną danego Materiału i nie może zawierać:
  1. treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, dyskryminujących, pornograficznych, nawołujących do nienawiści, rasizmy, ksenofobii itp., wulgaryzmów;
  2. danych kontaktowych, dostępowych;
  3. treści reklamowych, odnośników do innych stron internetowych;
  4. zawierających złośliwe odprogramowanie;
  5. generowanych automatycznie, w szczególności przez boty czy AI.
 8. Wyłączną odpowiedzialność za treść oceny ponosi jej autor.
 9. Usługodawca nie ingeruje w treść ocen, jednak zastrzega sobie prawo ich usunięcia lub zablokowania w przypadku, gdy:
  1. treść oceny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy;
  2. treść oceny zawiera znaki, które powodują, że jest ona nieczytelna lub istnieje podejrzenie, że może zawierać złośliwe oprogramowanie;
  3. z treści i z charakteru oceny wynika, że została ona wystawiona omyłkowo bądź bez zapoznania się z Materiałem.
 10. Użytkownik ma możliwość edycji swojej oceny.
 11. Z chwilą umieszczenia opinii w Portalu, Użytkownik wyraża nieodwołalną, nieograniczoną czasowo zgodę na publikację oceny w całości albo w części w Portalu lub w kanałach social media Usługodawcy.

Zmiany regulaminu. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://eduweb.pl/regulamin
 2. Użytkownik może korzystać z Usług, na które zawarł Umowy przede wszystkim w Polsce, jak również w czasie tymczasowego pobytu w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. Zmiana sposobu świadczenia usług przez Usługodawcę związana z pojawieniem się nowych funkcji lub usunięciem dotychczasowych;
  2. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej;
  3. Zmiana przepisów prawa regulujących prowadzenie Platformy;
  4. Konieczność dostosowania zasad prowadzenia Platformy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych, w tym wynikających z orzeczenia sądowego;
  5. Konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie;
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianach, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy Użytkownik może dokonać drogę korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną na dres Usługodawcy. W wyjątkowych przypadkach zmiany wynikające z przyczyn określonych w pkt 2 pkt. 3 i 4 powyżej mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.
 5. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.
 6. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązywane będą na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. Prawem właściwym dla tego Regulaminu oraz prowadzenia i korzystania z Platformy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu ani żadne z postanowień Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem uprawnień i ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
 8. O ile w Regulaminie nie wskazano inaczej wszelka korespondencja związana z Platformą powinna być kierowana na adres e-mail Usługodawcy: biuro@eduweb.pl, pocztą na adres: eduweb.pl Al. Rzeczypospolitej 10/46 02-972 Warszawa

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Regulaminu. Prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną, jak również na podany adres e-mail).
Adresat:
eduweb.pl Al. Rzeczypospolitej 10/46 02-972 Warszawa
adres e-mail: biuro@eduweb.pl
Ja, …………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy.
Data aktywacji Konta:
Imię i nazwisko Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:
Adres korespondencyjny Użytkownika:
Podpis Użytkownika:
Data:

Regulamin Programu Poleceń

Ostatnia modyfikacja 30 stycznia 2023 r.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Programu Poleceń jest uzupełnieniem do podstawowego Regulaminu platformy eduweb.pl
 2. Usługodawca prowadzi program poleceń w ramach którego wzajemne korzyści są przyznawane osobie polecającej Platformę, jak również osobie korzystającej z polecenia.
 3. Celem Programu Poleceń jest promowanie platformy eduweb.pl wśród nowych użytkowników oraz uzyskiwanie z tego tytułu profitów przez istniejących użytkowników.
 4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i polega na promowaniu platformy eduweb.pl z użyciem indywidualnego linku w zamian za korzyść w postaci zniżki na Subskrypcję

Definicje

 1. Polecający - jest to Użytkownik, który udostępnia swój specjalny link znajomemu
 2. Osoba polecona - nowy Użytkownik, który korzysta z linku
 3. Cena regularna - cena aktualnie obowiązująca na dany rodzaj subskrypcji na stronie cennika
 4. Cena promocyjna - cena regularna odpowiednio pomniejszona, po spełnieniu warunków Programu Poleceń
 5. Link referencyjny - oznacza link przekierowujący do platformy zawierający indywidualny identyfikator Polecającego, umożliwiający skorzystanie z polecenia.

Zasady Programu Poleceń

 1. Polecenie odbywa się przy pomocy udostępnienia Linku Referencyjnego, który znajduje się na stronie Profilu
 2. Link należy przesłać do osoby, która ma skorzystać z abonamentu eduweb
 3. Polecenie jest skuteczne w przypadku, gdy dana osoba (Polecona) wcześniej nie korzystała z płatnych Usług Platformy (nowy Użytkownik)
 4. Z programu poleceń osoba Polecona może skorzystać tylko raz
 5. Osoba Polecająca, oraz osoba korzystająca z polecenia otrzymuje bezpłatny miesiąc korzystania z platformy eduweb, pod warunkiem skutecznego polecenia
 6. Polecenie jest skuteczne w momencie pobrania pierwszej płatności od osoby korzystającej z polecenia. W momencie, gdy środki za pierwszą płatną subskrypcję zostaną pobrane, obie osoby otrzymają dodatkowe 30 dni korzystania z platformy
 7. W przypadku skutecznego polecenia, zostanie zmodyfikowany kolejny okres płatności subskrypcji — następna płatność nie zostanie pobrana, lub zostanie pobrana w wartości pro-rata. Po upływie właściwego okresu abonamentu + 30 dni, zostanie pobrana kolejna płatność.
 8. Polecający nie jest uprawniony do otrzymania ekwiwalentu Ceny Promocyjnej w żadnej innej formie, jak tylko w postaci zniżki na jego aktywną Subskrypcję

Bądź na bieżąco! Zasubskrybuj nasz newsletter.

Programowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wszystko dlatego, ze programisci widziani sa jako osoby dobrze zarabiajace, czesto takze na samozatrudnieniu.

Wybierz choć jedną kategorię

 • Grafika, Motion i 3D
 • Full-stack i Programowanie
 • Foto, Audio i Wideo
 • Biznes i Automatyzacje
 • UI, UX i Webdesign

Wpisz poprawny adres email