Masz już konto? Zaloguj się

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików Cookies

Ostatnia modyfikacja 31 października 2019 r.

Informacje ogólne. Administrator

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”), niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookies przez eduweb Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa (dalej jako: „Administrator”) na stronie dostępnej pod domeną www.eduweb.pl („Platforma”).

Polityka prywatności odnosi się do przetwarzania przez Administratora danych osobowych:

 • użytkowników Platformy będących osobami fizycznymi (w tym przedsiębiorców), na rzecz których Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną;
 • osób reprezentujących, pracowników i współpracowników Użytkowników Platformy niebędących osobami fizycznymi;
 • osób kontaktujących się z Administratorem lub z którymi Administrator kontaktuje się, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa lub elektronicznie − na adres biuro@eduweb.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 880880606.

Platforma jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwera operatora Microsoft, w ramach platformy Microsoft Azure.

Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, w szczególności następującym podmiotom:

 • PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. Norwida 4, KRS: 0000227278;
 • GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A3;
 • KP Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, KRS: 0000533222.

Niektóre z Twoich danych, w zakresie wskazanym w Regulaminie, mogą być widoczne dla pozostałych zarejestrowanych użytkowników Platformy w celu świadczenia usług związanych z kontem na Platformie. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w kolejnych punktach informacje dotyczące możliwego profilowania.

Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz należytego świadczenia Ci usług w ramach zawartej Umowy, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być np. przesłanie propozycji, która może odpowiadać Twojemu celowi nauki, zainteresowaniom lub poziomem na którym się znajdujesz w nauce danego zagadnienia. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z dopasowanego kursu, czy też z innych kursów.

Profilowanie na Platformie polega na analizie celu nauki, zainteresowań oraz poziomu wiedzy danej osoby na stronie Platformy, jak również czynionych przez nią postępów, czasu nauki, wyniku quizów i przyrostu wiedzy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Nadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Cel i podstawa oraz czas przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie z funkcji Platformy.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania z Platformy, w tym w celu wypełnienia rejestracji konta i świadczenia usług drogą elektroniczną dla Ciebie, wypełnienia formularza zamówień, skorzystania z chat i Formularza Kontaktowego, korzystania z usługi Newsletter, odbioru nagród w trakcie aktywnego korzystania z Platformy jako jej zarejestrowany użytkownik, zapisu na wydarzenie live organizowane przez Administratora.

Cele przetwarzania danych które wskazujesz w podczas rejestracji konta i zapisu na darmowy, jak i później płatny okres korzystania z usług Platformy związane są:

 • zawarcia i wykonywania pomiędzy Tobą a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie Platformy eduweb.pl („Umowa”), w tym w szczególności założenia przez Użytkownika konta, realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, wydawania certyfikatów, śledzenia i porównywania postępów nauki, jak również w celach kontaktowych i informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania tej umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
 • kontaktowych w celu realizacji Umowy - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Tobą w celu prawidłowego wykonywania Umowy
 • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Tobą a Administratorem).

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu kontaktowym związane są:

 • komunikacji z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie jest niezbędne do komunikacji pomiędzy Tobą a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Tobą a Administratorem).

Cele przetwarzania danych, które wskazuje w formularzu zamówień związane są:

 • zawarcia i wykonywania pomiędzy Tobą a Administratorem Umowy sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia, rozpatrywania reklamacji, jak również w celach kontaktowych i informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania tej umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;
 • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz podczas zapisywania na Newsletter związane są:

 • wysyłki do Ciebie Newsletter na podany przez Ciebie adres e-mail (wykonywania usługi na podstawie zawartej przez Ciebie Umowy na świadczenie usługi Newsletter na podstawie Regulaminu – „Umowa”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • marketingu własnych usług i produktów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy na świadczenie usługi Newsletter pomiędzy Tobą a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Tobą a Administratorem).

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu odbioru nagrody związane są:

 • wysyłki do Ciebie nagrody podany przez Ciebie adres korespondencyjny – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu wysyłki nagrody jest niezbędne do wysyłki dla Ciebie nagrody wskazanej w formularzu (niepodanie danych skutkuje niemożliwością wysłania Ci nagrody przez Administratora).

Cele przetwarzania danych, które wskazujesz w formularzu zapisu na wydarzenie live organizowane przez Administratora:

 • wysyłki do Ciebie linku na wydarzenie na podany przez Ciebie adres e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy udostępnienia wydarzenia live lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • marketingu własnych usług i produktów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w opisie wydarzenia jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy uczestnictwa w wydarzeniu live pomiędzy Tobą a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Tobą a Administratorem).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

Niewskazane wyżej cele, zakresy oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora zawsze będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania z Platformy.

Istotne techniki marketingowe stosowane przez Administratora

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Platformy. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są zanonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Platformy w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników na Platformie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Platformą.

Informacje o niektórych metodach ochrona danych osobowych stosowanych przez Administratora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Pliki cookies

Platforma korzysta z plików cookies.

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Platformą) podczas przeglądania Platformy i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Platformą z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Platformy przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Platformy, dostosowywanie jej do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika oraz badanie ruchu Użytkowników w ramach Platformy.

Pliki cookies są wykorzystywane na Platformie za zgodą Użytkownika. Zgoda wyrażana jest przy pierwszym wejściu na Platformę z danego urządzenia końcowego i może być dowolnie w każdym czasie zmieniona lub cofnięta. W przypadku ograniczenia korzystania z cookies lub braku zgody Użytkownika na korzystanie z cookies przez Administratora Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych funkcjonalności Platformy, a nawet wyświetlanie stron Platformy może zostać zablokowane.

Na Platformie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Platformy i kończy jej zamknięciem,
 • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Platformą) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • własne pliki cookies zamieszczane przez Administratora oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Platformy w celach statystycznych.

Pliki cookies na Platformie wykorzystywane w następujących celu utrzymanie sesji użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe stosowane przez Administratora")

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Niezależnie od możliwości wprowadzenia zmian w zakresie wykorzystywanych plików cookies w chwili wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies przez Administratora masz również możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w sekcji pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

W zakresie w jakim uzyskane za pośrednictwem plików cookies informacje mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe, co do zasady jestem ich Administratorem. Wyjątkową sytuacją jest wyrażenie rzez Ciebie zgody na ich przetwarzanie przez podmioty trzecie z którymi współpracuję w celu wsparcia i koordynowania Platformy – w takim wypadku również oni mogą stać się administratorem Twoich danych osobowych. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych osobowych jest Twoja zgoda na korzystanie z technologii wykorzystującej głównie pliki cookies oraz uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia możliwości świadczenia Ci usług na Platformie zgodnie z jego zobowiązaniami wynikającymi z Regulaminu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Platformy podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu nie.

Zmiany Polityki prywatności

Administrator jest uprawniony do zmiany Polityki prywatności, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

 • zmiana obowiązujących przepisów prawa,
 • konieczność dokonania zmian redakcyjnych lub aktualizacji informacji wskazanych w Polityce prywatności;
 • zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy wynikająca z przyczyny natury technologicznej lub technicznej lub niepogarszająca sytuacji użytkowników Platformy w porównaniu do dotychczasowych.

Klauzula informacyjna dotycząca Newslettera

Ostatnia modyfikacja 31 października 2019 r.

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest eduweb Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa lub elektronicznie − na adres biuro@eduweb.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 880880606.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • - wysyłki do Ciebie Newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail (wykonywania usługi na podstawie zawartej przez Ciebie Umowy na świadczenie usługi Newsletter na podstawie Regulaminu – „Umowa”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • - marketingu własnych usług i produktów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
  • - marketingu własnych usług i produktów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy na świadczenie usługi Newsletter pomiędzy Tobą a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Tobą a Administratorem).
 3. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w kolejnych punktach informacje dotyczące możliwego profilowania.
 4. Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz należytego świadczenia Ci usług w ramach zawartej Umowy, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być np. przesłanie propozycji, która może odpowiadać Twojemu celowi nauki, zainteresowaniom lub poziomem na którym się znajdujesz w nauce danego zagadnienia. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z dopasowanego kursu, czy też z innych kursów.
 5. Profilowanie na Platformie polega na analizie celu nauki, zainteresowań oraz poziomu wiedzy danej osoby na stronie Platformy, jak również czynionych przez nią postępów, czasu nauki, wyniku quizów i przyrostu wiedzy.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom.
 2. Twoje dane osobowe będą ujawniane w szczególności następującym podmiotom:
  • - GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A3;
  • - KP Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, KRS: 0000533222.
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt cele przetwarzania danych) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

Prawa

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 5. Nadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca wysyłki nagrody

Ostatnia modyfikacja 31 października 2019 r.

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest eduweb Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa lub elektronicznie − na adres biuro@eduweb.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 880880606.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • - wysyłki do Ciebie nagrody podany przez Ciebie adres korespondencyjny – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu wysyłki nagrody jest niezbędne do wysyłki dla Ciebie nagrody wskazanej w formularzu (niepodanie danych skutkuje niemożliwością wysłania Ci nagrody przez Administratora).
 3. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w kolejnych punktach informacje dotyczące możliwego profilowania.
 4. Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz należytego świadczenia Ci usług w ramach zawartej Umowy, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być np. przesłanie propozycji, która może odpowiadać Twojemu celowi nauki, zainteresowaniom lub poziomem na którym się znajdujesz w nauce danego zagadnienia. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z dopasowanego kursu, czy też z innych kursów.
 5. Profilowanie na Platformie polega na analizie celu nauki, zainteresowań oraz poziomu wiedzy danej osoby na stronie Platformy, jak również czynionych przez nią postępów, czasu nauki, wyniku quizów i przyrostu wiedzy.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 7. Profilowanie nie będzie odbywać się na podstawie danych korespondencyjnych.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom.
 2. Twoje dane osobowe będą ujawniane w szczególności następującym podmiotom:
  • - KP Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, KRS: 0000533222.
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt cele przetwarzania danych) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

Prawa

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 5. Nadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Klauzula informacyjna w związku z zawieraną umową o świadczenie usług drogą elektroniczną i rejestracji Konta

Ostatnia modyfikacja 31 października 2019 r.

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest eduweb Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa lub elektronicznie − na adres biuro@eduweb.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 880880606.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • -zawarcia i wykonywania pomiędzy Tobą a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie Platformy eduweb.pl („Umowa”), w tym w szczególności założenia przez Użytkownika konta, realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, wydawania certyfikatów, śledzenia i porównywania postępów nauki, jak również w celach kontaktowych i informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania tej umowy lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy;
  • - kontaktowych w celu realizacji Umowy - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Tobą w celu prawidłowego wykonywania Umowy
  • - dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
  • marketingu produktów i usług własnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
  • - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Tobą a Administratorem).
 3. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w kolejnych punktach informacje dotyczące możliwego profilowania.
 4. Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz należytego świadczenia Ci usług w ramach zawartej Umowy, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być np. przesłanie propozycji, która może odpowiadać Twojemu celowi nauki, zainteresowaniom lub poziomem na którym się znajdujesz w nauce danego zagadnienia. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z dopasowanego kursu, czy też z innych kursów.
 5. Profilowanie na Platformie polega na analizie celu nauki, zainteresowań oraz poziomu wiedzy danej osoby na stronie Platformy, jak również czynionych przez nią postępów, czasu nauki, wyniku quizów i przyrostu wiedzy.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
 2. Twoje dane osobowe będą ujawniane w szczególności następującym podmiotom:
  • - PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. Norwida 4, KRS: 0000227278;
  • - GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A3;
  • - KP Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, KRS: 0000533222.
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Niektóre z Twoich danych, w zakresie wskazanym w Regulaminie, mogą być widoczne dla pozostałych zarejestrowanych użytkowników Platformy w celu świadczenia usług związanych z kontem na Platformie.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt cele przetwarzania danych) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

Prawa

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 5. Nadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca formularza kontaktowego

Ostatnia modyfikacja 31 października 2019 r.

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest eduweb Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa lub elektronicznie − na adres biuro@eduweb.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 880880606.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • - komunikacji z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
  • - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie jest niezbędne do komunikacji pomiędzy Tobą a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Tobą a Administratorem).
 3. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w kolejnych punktach informacje dotyczące możliwego profilowania.
 4. Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być np. przesłanie propozycji, która może odpowiadać Twojemu celowi nauki, zainteresowaniom lub poziomem na którym się znajdujesz w nauce danego zagadnienia. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z dopasowanego kursu, czy też z innych kursów.
 5. Profilowanie na Platformie polega na analizie celu nauki, zainteresowań oraz poziomu wiedzy danej osoby na stronie Platformy, jak również czynionych przez nią postępów, czasu nauki, wyniku quizów i przyrostu wiedzy, w przypadku zawarcia o świadczenie usług na podstawie Regulaminu.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom.
 2. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt cele przetwarzania danych) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

Prawa

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 5. Nadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca rejestracji na wydarzenie

Ostatnia modyfikacja 31 października 2019 r.

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest eduweb Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa lub elektronicznie − na adres biuro@eduweb.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu 880880606.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • - wysyłki do Ciebie linku na wydarzenie na podany przez Ciebie adres e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy udostępnienia wydarzenia live lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • - marketingu własnych usług i produktów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;
  • - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w opisie wydarzenia jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy udostępniania Ci wydarzenia live pomiędzy Tobą a Administratorem (niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania Umowy pomiędzy Tobą a Administratorem).
 3. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w kolejnych punktach informacje dotyczące możliwego profilowania.
 4. Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz należytego świadczenia Ci usług w ramach zawartej Umowy, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być np. przesłanie propozycji, która może odpowiadać Twojemu celowi nauki, zainteresowaniom lub poziomem na którym się znajdujesz w nauce danego zagadnienia. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z dopasowanego kursu, czy też z innych kursów.
 5. Profilowanie na Platformie polega na analizie celu nauki, zainteresowań oraz poziomu wiedzy danej osoby na stronie Platformy, jak również czynionych przez nią postępów, czasu nauki, wyniku quizów i przyrostu wiedzy.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom.
 2. Twoje dane osobowe będą ujawniane w szczególności następującym podmiotom:
  • - GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A3;
  • - KP Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, KRS: 0000533222.
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt cele przetwarzania danych) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

Prawa

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 5. Nadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Bądź na bieżąco! Zasubskrybuj nasz newsletter.

Programowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wszystko dlatego, ze programisci widziani sa jako osoby dobrze zarabiajace, czesto takze na samozatrudnieniu.

Wybierz choć jedną kategorię

 • Grafika, Motion i 3D
 • Full-stack i Programowanie
 • Foto, Audio i Wideo
 • Biznes i Automatyzacje
 • UI, UX i Webdesign

Wpisz poprawny adres email