Regulamin Bootcampów

Zobacz także:

Przedmiot

1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania usługi eduwebHosting Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
3. eduwebHosting zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

Opłaty

1. Wszystkie usługi zakładane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie eduwebHosting. Konta zostają uruchomione do 48 godzin po finalizacji transakcji.
2. Na 7 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego eduwebHosting wyśle każdemu klientowi wiadomość przypominająca o możliwości wydłużenia abonamentu, według cen zamieszczonych na stronie w momencie dokonowania opłaty. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, usługa zostanie zablokowana. Jeżeli w przeciągu kolejnych 5 dni nie wpłynie opłata powiększona o równowartość miesięcznego abonamentu dotychczas użytkowanego konta to takie konto zostanie skasowane.
3. Opłata abonamentowa jest wyłącznie opłatą za posiadanie i użytkowanie konta na serwerze eduwebHosting.
4. eduwebHosting nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

Prywatność

1. eduwebHosting zapewnia prywatność poczty elektronicznej Swoim Abonentom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe eduwebHosting.
2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
3. eduwebHosting nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez eduwebHosting w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.

Odpowiedzialność

1. Serwery eduwebHosting są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. eduwebHosting zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatorów międzynarodowych itp.).
2. W przypadku konieczność odłączenia części usług eduwebHosting zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Za brak dostępu do serwerów eduwebHosting z winy eduwebHosting trwających powyżej 24h eduwebHosting zobowiązuje się do wydłużenia okresu abonamentowego o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.
4. eduwebHosting nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów eduwebHosting powstałe w wyniku:
- przerwania połączenia niezawinione przez eduwebHosting,
- kataklizmów,
- działanie czynników i osób trzecich,
- nieprawidłowego użytkowania kont,
- nieotrzymania poczty elektronicznej.
5. eduwebHosting nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta. Abonenci zobowiązani są do robienia backupu danych, eduwebHosting nie wykonuje automatycznego backupu i nie jest odpowiedzialny za utratę jakichkolwiek danych przez Abonentów.

Odpowiedzialność abonenata

1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2. eduwebHosting zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
- będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
- Abonent działa na szkodę innych Użytkowników eduwebHosting lub użytkowników sieci Internet,
- Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
- nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
3. Abonent eduwebHosting nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody eduwebHosting.

Ograniczenia

1. Na swoich serwerach eduwebHosting zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
2. Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie Właścicielowi danej usługi.
3. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, eduwebHosting zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony.

Rozwiązanie umowy

1. Rezygnacja z usług świadczonych przez eduwebHosting na wniosek Abonenta nie zobowiązuje eduwebHosting do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
2. Wypowiedzenie umowy na wniosek eduwebHosting zobowiązuje eduwebHosting do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.
3. Umowa między klientem a eduwebHosting wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trawnia poprzedniej usługi.

Faktury VAT

Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT. Stosowne pole znajduje się w formularzu zakupu. W razie jego niewypełnienia, prosimy o kontakt niezwłocznie po zakupie.

Zapraszamy do zakupu usługi eduwebHosting >>

badge

Jesteś o krok od zdobycia odznaki!

Jednym z brakujących kursów jest . Opublikuj to w Strefie klienta i sprawdź, jak idzie innym użytkownikom.

Zdobyłeś specjalizację!

Gratulacje! Zdobyłeś specializację . Opublikuj to w Strefie klienta i sprawdź, jak idzie innym użytkownikom.

Odbierz rabat 15%